لیست نمایندگی ها

نمایندگی های خارجی

نمایندگی ترکیه

مسئول نمایندگی : محمد جعفری

شماره تماس :

+93 7000 87 807

 

واتس اپ :

+93  781 40 4405

نمایندگی های ایران

آدرس : خیابان طالقانی (آذر)، کوچه 67، پلاک 12، طبقه منفی یک (زیر زمین)

شماره های تماس :

+98 912 162 3045 

نمایندگی آلمان

برای حواله از آلمان به ایران، افغانستان، تاجیکستان، … واتس اپ شماره زیر پیام بگذارید

شماره واتس اپ:

+98 912 252 4134

نمایندگی های افغانستان

نمایندگی های کابل

آدرس : روبروی سرای شهزاده:

حمید صرافی مارکت- منزل تحتانی-دکان شماره 46 ,  صرافی جعفری

شماره های تماس :

+93 20 210 5136
+93 77 909 0280
+93 79 871 7176

آدرس : کابل، دشت برچی، ایستگاه تانک تیل، مارکت بهارسراب، منزل اول، دکان 32، صرافی جعفری

شماره های تماس :

+93 79 945 4697 
+93 77 745 4697

آدرس : کابل، پل سوخته، چوک شهید مزاری، مارکت محمدی، منزل دوم، دکان 70، صرافی جعفری

شماره های تماس :

+93 77 998 8460

نمایندگی های غزنی

آدرس : غزنی، مارکت خراسان غزنه، بلاک 4، منزل 3، دکان 292

شماره های تماس :

+93 77 535 6892
+93 78 404 7428

آدرس : نواباد، سیتی سنتر، منزل اول، دست راست دکان دوم، صرافی جعفری

شماره های تماس :

+93 76 613 3330 
+93 79 612 2227

نمایندگی های هرات

آدرس : هرات، خراسان مارکت، منزل زیرزمین، دکان 334 صرافی جعفری

شماره های تماس :

+93 78 654 5036
+93 70 068 6302

آدرس : هرات، شهرک جبرئیل، چهارده متری بالا، روبروی کلینیک دولتی، صرافی جعفری

شماره های تماس :

+93 77 535 6890 
+93 78 670 5594
+93 78 270 9373

نمایندگی های بامیان

آدرس : روبروی سرای پامیر، دکان 54، صرافی اتحاد – جعفری

شماره های تماس :

+93 79 889 3682
+93 77 14 000 99

آدرس : یکاولنگ، بازار نیگ، صرافی جعفری

شماره های تماس :

+93 77 535 6894
+93 77 023 5638

آدرس : بازار پنجاب، دکان موسی جیه، صرافی جعفری

شماره های تماس :

+93 77 225 7880
+93 77 565 8700

نمایندگی بلخ

آدرس : مزار شریف، کفایت مارکت، منزل زیرزمین، دکان 22، صرافی جعفری

شماره های تماس :

+93 77 535 6891
+93 77 026 2642

نمایندگی دایکندی

آدرس : نیلی، بازار شهرک، زیر هتل نگین، صرافی جعفری

شماره های تماس :

+93 79 612 2222
+93 70 612 2222

نمایندگی سرپل

آدرس : بلخاب، بازار ترخوج، دکان حاجی خلیل

شماره های تماس :

+93 70 520 0734
+93 70 539 0812

نمایندگی قندهار

آدرس : اتل مارکت، منزل دوم، دکان 70 خدمات پولی برادران احمدی

شماره های تماس :

+93 70 053 0704