لیست نمایندگی ها

نمایندگی های خارجی

نمایندگی ترکیه

مسئول نمایندگی : محمدتقی جعفری

شماره های تماس :

+90 536 830 75 70
+90 212 582 22 19

نمایندگی جرمنی ( آلمان )

مسئول نمایندگی : حجت

شماره های تماس :

+49 163 9349058

نمایندگی فرانسه

مسئول نمایندگی : مهرداد حقیقی

شماره های تماس :

+33 6 63 05 57 70

نمایندگی های افغانستان

نمایندگی های کابل

آدرس : کابل، سرای شهزاده، منزل سوم، دکان 214، خدمات پولی برادران جعفری

شماره های تماس :

+93 20 210 5136
+93 77 909 0280
+93 79 871 7176

آدرس : کابل، دشت برچی، ایستگاه تانک تیل، مارکت بهارسراب، منزل اول، دکان 32، صرافی جعفری

شماره های تماس :

+93 79 945 4697 
+93 77 745 4697

آدرس : کابل، پل سوخته، چوک شهید مزاری، مارکت محمدی، منزل دوم، دکان 70، صرافی جعفری

شماره های تماس :

+93 77 998 8460

نمایندگی های غزنی

آدرس : غزنی، مارکت خراسان غزنه، بلاک 4، منزل 2، دکان 231، صرافی جعفری

شماره های تماس :

+93 77 535 6892
+93 78 404 7428

آدرس : نواباد، سیتی سنتر، منزل اول، دست راست دکان دوم، صرافی جعفری

شماره های تماس :

+93 76 613 3330 
+93 79 612 2227

نمایندگی های هرات

آدرس : هرات، خراسان مارکت، منزل زیرزمین، دکان 334 صرافی جعفری

شماره های تماس :

+93 78 654 5036
+93 70 068 6302

آدرس : هرات، شهرک جبرئیل، چهارده متری بالا، روبروی کلینیک دولتی، صرافی جعفری

شماره های تماس :

+93 77 535 6890 
+93 78 670 5594
+93 78 270 9373

نمایندگی های بامیان

آدرس : بازار بامیان، زیر هتل ستاره شهر، صرافی جعفری

شماره های تماس :

+93 77 535 6893
+93 79 136 3331

آدرس : یکاولنگ، بازار نیگ، صرافی جعفری

شماره های تماس :

+93 77 535 6894
+93 77 023 5638

آدرس : بازار پنجاب، دکان موسی جیه، صرافی جعفری

شماره های تماس :

+93 77 225 7880
+93 77 565 8700

نمایندگی بلخ

آدرس : مزار شریف، کفایت مارکت، منزل زیرزمین، دکان 22، صرافی جعفری

شماره های تماس :

+93 77 535 6891
+93 77 026 2642

نمایندگی دایکندی

آدرس : نیلی، بازار شهرک، زیر هتل نگین، صرافی جعفری

شماره های تماس :

+93 79 612 2222
+93 70 612 2222

نمایندگی سرپل

آدرس : بلخاب، بازار ترخوج، دکان حاجی خلیل

شماره های تماس :

+93 70 520 0734
+93 70 539 0812

نمایندگی های بغلان

آدرس : احمدی مارکت، دکان نمبر 1، صرافی رئیس عبدالبصیر

آدرس : پهلوی عزیزی بانک سابقه، دکان نمبر 4، صرافی عبدالمتین

شماره های تماس :

+93 79 575 8400
+93 77 596 0020

نمایندگی کندز (قندوز)

آدرس : مؤمند مارکت، منزل دوم، پهلوی شرکت روشن، دکان 121 صرافی حاجی عطا الحق

شماره های تماس :

+93 70 071 0750

نمایندگی قندهار

آدرس : اتل مارکت، منزل دوم، دکان 70 خدمات پولی برادران احمدی

شماره های تماس :

+93 70 053 0704