دفتر قم

صرافی جعفری

شرکت صرافی و خدماتی پولی برادران جعفری
سال تاسیس: 1380
مدیریت: اسحاق جعفری، محمد جعفری
شماره جواز: 135
مرجع صادر کننده جواز: د افغانستان بانک

شرکت کاردان تجارت هیرمند

نمایندگی ایران صرافی جعفری
سال تاسیس: 1399
مدیریت: محمد نبی جعفری
شماره ثبت: 18347
شناسه ملی: 14009867272

شرکت BOSFERES

نمایندگی ترکیه صرافی جعفری
سال تاسیس: 1390
مدیریت: محمد تقی جعفری
شماره ثبت: 185479
ادرس: زیتون برونو خدمات پولی برادران جعفری

نظرات مشتریان صرافی جعفری